Polityka prywatności i plików cookies serwisu www.poradniasluchu.com.pl

I Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies Serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.poradniasluchu.com.pl, (zwanego dalej Serwisem).

2. PZG Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci z siedzibą przy ul. Wigierskiej 7, 16–400 Suwałki (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Usługodawcy poradnia@poradniasluchu.com.pl

4. Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania jak:

ustalanie terminu wizyty,
bezpośredni kontakt – jeśli użytkownik o niego poprosi,
odpowiedź na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy – mailem/sms/telefonicznie/innymi kanałami – jeśli użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu,

5. Niniejsza Polityka nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów.

6. Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkowników i ich zrachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Usługodawcy.
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie ( tzw. ,,ciasteczka”).

II Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1. Administrator danych

Administratorem danych zawartych w Serwisie internetowym www.poradniasluchu.com.pl. jest PZG Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci z siedzibą przy ul. Wigierskiej 7, 16–400 Suwałki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000035404, numer identyfikacji podatkowej NIP 5422005092, numer REGON 000789080, będący Administratorem Serwisu oraz Usługodawcą. Kontakt z Administratorem danych możliwy pod adresem e-mail: poradnia@poradniasluchu.com.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@mwartstudio.com

3. Zakres zbieranych danych

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej poradniasluchu.com.pl – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami;

5. Prawa osób w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych,
prawo do sprostowania,
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

6. Odbiorcy danych

Usługodawca zastrzega, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom np. firmom prawniczym, informatycznym, audytorom, przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim, hostingodawcą itp. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.

Dane mogą zostać też ujawnione:

Organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuratorom, Policji, administracji podatkowej i celnej oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub aplikacji, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 30 dni.

8. Deklaracja

Realizując nadrzędny cel, jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych w niniejszym dokumencie celach, nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami, merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

III Pliki cookies

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Podstawa przetwarzania plików cookies

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

2. Jakie pliki cookies są wykorzystywane?

Administrator danych wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe,
b) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Administratorowi danych na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone:

Pod względem czasu ich ważności:

pliki sesyjne – z pamięcią do kilkunastu dni.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies:

pliki cookies Administratora danych,
pliki cookies podmiotów trzecich.

3. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

4. Odnośniki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron.

5. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

6. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych: e-mail: poradnia@poradniasluchu.com.pl

Wstecz