Poradnia obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opieką diagnostyczno – terapeutyczną nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym słuchem, wadami rozwoju mowy oraz dzieci słyszące rodziców głuchych.
Opieka medyczna zapewniana jest przy współpracy dostępnego lekarza specjalisty otolaryngologa – foniatry dr n med. Barbara Dąbrowska – Szmulik.

Świadczone usługi logopedyczne to m. in.:

 • Badanie, diagnozowanie i ocena rozwoju mowy dziecka,
 • Ćwiczenia oddechowe, głosowe i dykcji,
 • Usprawnienie narządów artykulacyjnych dzieci,
 • Trening słuchowy,
 • Prowadzenie ćwiczeń zmierzających do rozumienia mowy,
 • Pełna opieka nad rodzinami pacjentów – doradztwo, przygotowanie do pracy rehabilitacyjnej.

Świadczone usługi psychologiczne obejmują m. in.:

 • Prowadzenie badań diagnostycznych pod kątem określania poziomu rozwoju dziecka, deficytów fragmentarycznych, zaburzeń emocjonalnych,
 • Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i ogólnorozwojowych stymulujących rozwój dziecka, eliminujący powstałe deficyty rozwojowe.

Świadczone usługi pedagogiczne to m. in:

 • Prowadzenie badań i diagnozy pedagogicznej,
 • Wyrównywanie współwystępujących z dysfunkcją słuchu deficytów zwłaszcza z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym,
 • Przygotowanie do nauki szkolnej,
 • Wyrównywanie ujawniających się braków w wiadomościach szkolnych,
 • Współpraca z rodzicami w zakresie metod wychowawczych i rehabilitacyjnych z dzieckiem w domu.

Na rehabilitację pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowań lekarzy z oddziałów i poradni specjalistycznych:

 • otolaryngologicznej,
 • otolaryngologii dziecięcej,
 • audiologicznej,
 • foniatrycznej,
 • neurologicznej,
 • rehabilitacji medycznej.

Podstawą rehabilitacji jest kompleksowa i wielospecjalistyczna indywidualna diagnoza. Opracowywana jest ona przy użyciu m. in.:

 • wywiadu,
 • obserwacji,
 • kwestionariusza obrazkowego,
 • przesiewowego testu logopedycznego,
 • skali dojrzałości umysłowej,
 • skal Inteligencji dla dzieci.

Na podstawie indywidualnej diagnozy (surdologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej) tworzony jest program terapii pacjenta, który w trakcie rehabilitacji podlega weryfikacji.

Systematycznie prowadzona rehabilitacja zakłada harmonijny, optymalny rozwój dzieci, ograniczenie następstw deficytów i zaburzeń oraz przystosowanie do życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Wstecz